พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • 1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันฉบับที่เท่าใด
  • 2. ข้อใดไม่ใช่ “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 3. ผู้ใดไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  • 4. คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมดกี่คน
  • 5. ใครเป็นประธานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 6. ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 7. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากผู้บริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนกี่คน
  • 8. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 9. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินถ่ายโอนภารกิจที่เป็นการซ้ำซ้อนระหว่างกัน ภายในกี่ปี
  • 10. ให้มีการทบทวนการกําหนดอํานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระยะเวลากี่ปี
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.