ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  • 1. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย หมายถึงข้อใด
  • 2. "งานสารบรรณ" มีความหมายตรงกับข้อใด
  • 3. ใครเป็นผู้รักษาการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  • 4. ข้อใดเป็นหนังสือราชการ
  • 5. หนังสือราชการ มีกี่ชนิด
  • 6. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือราชการ
  • 7. การเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องต้องจะขึ้นต้นอย่างไรจึงจะถูกต้อง
  • 8. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด
  • 9. หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษแบบใด
  • 10. คำลงท้ายหนังสือราชการที่เขียนไปถึงพระสงฆ์ ใช้คำว่าอย่างไร
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.