พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

  • 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการดำเนินการใดบ้าง
  • 2. ข้อใด หมายถึงผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต
  • 3. “คำขอ” ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หมายถึงข้อใด
  • 4. ทุกกี่ปีให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย ที่ให้อำนาจในการอนุญาต ว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่
  • 5. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เป็นหน้าที่ของผู้ใด
  • 6. คู่มือสำหรับประชาชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย อะไรบ้าง
  • 7. ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ได้ตามแนวทางที่หน่วยงานใดกำหนด
  • 8. เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีหน่วยงานใด เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ณ ที่เดียวกัน
  • 9. ใครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน
  • 10. การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตราเป็นสิ่งใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.