รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ชุดที่ 2
  • 1. รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักใด
  • 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
  • 3. ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
  • 4. ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
  • 5. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีหนึ่งคน องคมนตรีอื่นอีกเท่าใดประกอบเป็นคณะองคมนตรี
  • 6. คณะองคมนตรี มีจำนวนเท่าใดในปัจจุบัน
  • 7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวุฒิสภา
  • 8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน
  • 9. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน
  • 10. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.