รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ชุดที่ 1
  • 1. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆให้คำนึงถึงข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา
  • 3. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา
  • 4. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด
  • 5. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนกี่คน
  • 6. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนกี่คน
  • 7. ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ตามข้อใด
  • 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
  • 9. ตำแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระราชโองการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  • 10. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.