พรบ.คุ้มครองเด็ก

ชุดที่ 2
  • 1. ผู้ที่สนองพระราชโองการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 คือข้อใด
  • 2. เด็กที่ไม่ปรากฎบิดา มารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดา มารดาได้ หมายถึงข้อใด
  • 3. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง หมายถึงข้อใด
  • 4. สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุตามข้อใด
  • 5. สถานรับเลี้ยงเด็ก ต้องมีเด็กตั้งแต่จำนวนเท่าใด
  • 6. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ตรงกับข้อใด
  • 7. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ตรงกับข้อใด
  • 8. คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก มีทั้งหมดกี่คณะ
  • 9. การปฏิบัติต่อเด็กให้คำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
  • 10. ด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีกี่ประเภท
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.