พรบ.คุ้มครองเด็ก

ชุดที่ 1
  • 1. “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีความหมายตามข้อใดถูกต้องที่สุด
  • 2. “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • 3. สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • 4. ประธานกรรมการ "คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ" ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ "คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ" ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • 6. ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องดำเนินการอย่างไร
  • 7. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • 8. ผู้ใดมีอำนาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูได้ภายในเขตจังหวัดนั้น
  • 9. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กำหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  • 10. ประธานกรรมการ "คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก" ข้อใดถูกต้องที่สุด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.