Tutortestonline

นับถอยหลังสู่การเตรียมตัวสอบ

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

ระบบทดสอบข้อสอบเสมือนจริง สพฐ. กทม. อปท. กศน. สอศ. ก.พ. ที่สามารถทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ รองรับทั้ง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
พร้อมระบบรายงานผลพัฒนาตนเอง

สพฐ. (รอบกรณีพิเศษ)

เหลือเวลาเตรียมตัวสอบสอบอีก

  • 00วัน
  • 00ชั่วโมง
  • 00นาที

ประกาศรับสมัคร : ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564
รับสมัคร : วันที่ 24-30 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
ประเมินประวัติและผลงาน : วันที่ 16-23 เมษายน 2564

สอบข้อเขียน : วันที่ 24 เมษายน 2564
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2564
ประกาศผลสอบคัดเลือก : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

สพฐ. (รอบกรณีทั่วไป)

เหลือเวลาเตรียมตัวสอบสอบอีก

  • 00วัน
  • 00ชั่วโมง
  • 00นาที

ประกาศรับสมัคร : ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
รับสมัคร : วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
สอบข้อเขียน ภาค ก. : วันที่ 12 มิถุนายน 2564

สอบข้อเขียน ภาค ข. : วันที่ 13 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน : ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ : ตาม กศจ. /สศศ. กำหนด
ประกาศผลสอบคัดเลือก :  ภายในวันที่ เดือนกรกฏาคม 2564

ก.พ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประจำปี 2564

(ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาโท และปริญญาตรี)

  • 00วัน

(ปริญญาตรี)

  • 00วัน

สมัคร/ชำระค่าธรรมเนียมสอบ : วันที่ 3-25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 15 มีนาคม 2564
กำหนดวันเวลา/สถานที่สอบ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาโท และปริญญาตรี)
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
(ระดับปริญญาตรี) วันที่ 4 กรกฏาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : วันที่ 31 สิงหาคม 2564