แบบทดสอบกิจกรรมเสมือนจริง


กิจกรรมเสมือนจริง

ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

คำแนะนำ
การทดสอบเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวในการสอบ ครูผู้ช่วยสังกัดต่างๆ โดยเป็นการทบทวนประมวลผลความรู้สำหรับผู้ที่อ่านหนังสือแล้วเพื่อการสอบ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อได้รู้จุดบกพร่องในเรื่องที่ยังไม่ได้คะแนนได้ตามเกณฑ์แล้วนำกลับไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1.สมาชิกสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งต่อเรื่อง
2.แนะนำใช้เวลาขณะว่างหรือสะดวกเข้าทำแบบทดสอบ
3.มีเวลาทำแบบทดสอบเรื่องละ 60 นาที (นับจากหลังเข้าทำแบบทดสอบ)
4.แบบทดสอบมีจำนวน 50 75 และ 100 ข้อต่อชุด (แล้วแต่ชุดในแบบทดสอบ)
5.การออกระหว่างทำแบบทดสอบจะถือว่ายกเลิกการทดสอบและจะไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบอีกครั้งได้
6.เวลาสำหรับการทำแบบทดสอบ 18.00-23.59 น.

นับถอยหลังเตรียมสอบท้องถิ่น (อปท.)

สมาชิก VIP สามารถทำข้อสอบในระบบย้อนหลังได้ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยไม่ต้องรอกิจกรรมทดสอบเสมือนจริง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จำนวน 50 ข้อ