คำแนะนำสำหรับการทำแบบทดสอบ

การทดสอบเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวในการสอบ ครูผู้ช่วยสังกัดต่างๆ โดยเป็นการทบทวนประมวลผลความรู้สำหรับผู้ที่อ่านหนังสือแล้วเพื่อการสอบ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อได้รู้จุดบกพร่องในเรื่องที่ยังไม่ได้คะแนนได้ตามเกณฑ์แล้วนำกลับไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1.สมาชิกสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งต่อเรื่อง
2.แนะนำใช้เวลาขณะว่างหรือสะดวกเข้าทำแบบทดสอบ
3.มีเวลาทำแบบทดสอบเรื่องละ 60 นาที (นับจากหลังเข้าทำแบบทดสอบ)
4.แบบทดสอบมีจำนวน 50 ข้อต่อชุด
5.การออกระหว่างทำแบบทดสอบจะถือว่ายกเลิกการทดสอบและจะไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบอีกครั้งได้
6.เวลาสำหรับการทำแบบทดสอบ 12.00-23.59 น.