ปฏิทินกิจกรรมทดสอบเสมือนจริง


ตารางทดสอบข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์

กิจกรรมทดสอบเสมือนจริง ประจำเดือน มิถุนายน

 

 

วันที่

เรื่อง/หัวข้อที่ทดสอบ

หมายเหตุ

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาการศึกษา)

10/6/2562

แบบทดสอบก่อนเรียน (รวมข้อสอบวิชาการศึกษา)

12/6/2562

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

14/6/2562

หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดารเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

17/6/2562

จิตวิทยาทางการศึกษาและการแนะแนว

19/6/2562

การพัฒนาผู้เรียน

21/6/2562

การบริหารจัดการชั้นเรียน

24/6/2562

การวิจัยทางการศึกษา

26/6/2562

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

28/6/2562

การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา

30/6/2562

แบบทดสอบหลังเรียน (รวมข้อสอบวิชาการศึกษา)

  • เวลาการทดสอบ 18.00-23.59 น.