ตัวอย่างระบบ

หน้าแรกของระบบ

หน้าแสดงหัวข้อในการทำแบบทดสอบ

หน้าแบบทดสอบ

หน้ารายงานผล

หน้าสรุปผล