ถาม-ตอบ

 

Q : ระบบ TutorTestOnline.com คืออะไร ?
- เป็นระบบคลังข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ (สังกัด สพฐ. , อปท. , กทม. , สอศ. , กศน.)
- เป็นระบบทดสอบข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง
- เป็นระบบคลังข้อสอบที่สามารถทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์

Q : กิจกรรทดสอบเสมือนจริงคืออะไรและมีทดสอบตลอดเวลาไหม?
- เป็นกิจกรรมเสริมให้สำหรับสมาชิก VIP เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการทบทวนและตื่นตัวอยู่เสมอ / มีเป็นบางช่วงกิจกรรม

Q : ระบบ TutorTestOnline.com ดีอย่างไร ?
-ระบบข้อสอบออนไลน์มีการอัพเดทข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ
-ระบบข้อสอบออนไลน์ มีข้อสอบที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์
-ผู้ทำแบบทดสอบจะได้ฝึกทำข้อสอบที่มีความหลากหลายรูปแบบ (แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก ) ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน เพื่อทดสอบความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริงได้
-ระบบข้อสอบออนไลน์มีการรายงานผลการทดสอบทันที (คะแนนที่ได้ , ร้อยละของคำตอบที่ถูกต้อง และแสดงเวลาที่ใช้) เมื่อกดยืนยันคำตอบ
-ระบบข้อสอบออนไลน์สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทั้ง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
-ผู้ทำข้อสอบไม่เสียเวลาตรวจสอบคำตอบด้วยตนเอง และมีการเฉลยข้อสอบทุกข้อทันที เมื่อกดยืนยันคำตอบ
-สามารถเปรียบเทียบผลการทดสอบย้อนหลังได้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อน จุดแข็ง ในแต่ละเรื่อง ของผู้เข้าใช้งาน ซึ่งสามารถนำไปวางแผนในการเตรียมตัวของผู้เข้าสอบได้ในการเข้าสอบจริงในอนาคต

Q : มีข้อสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง ?

สพฐ.
เป็นระบบข้อสอบออนไลน์ ที่อิงจากหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)
- ภาค ก.
(ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน พระราชบัญญัติที่ข้องกับการศึกษา ความสามารถทั่วไป ด้านตัวเลข ด้านภาษาไทย ด้านเหตุผล ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา)

- ภาค ข.
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาการศึกษา)
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จิตวิทยาทางการศึกษาและการแนะแนว
การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
- ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

อปท.

-ภาค ก
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
ความสามารถในการสรุปความ
ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาภาษาไทย
ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา

วิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

 

- ภาค ข วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แบบทดสอบ
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 แบบทดสอบ
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แบบทดสอบ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แบบทดสอบ
หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบทดสอบ
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แบบทดสอบ
การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แบบทดสอบ
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบทดสอบ

ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
*** ไม่มีข้อสอบสำหรับวิชาเอก ***

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ แบบทดสอบ
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ แบบทดสอบ
คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู แบบทดสอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Q : ระบบคลังข้อสอบออนไลน์มีจำนวนข้อสอบมาก-น้อยเพียงใด ?
-ในปัจจุบันระบบคลังข้อสอบออนไลน์มีข้อสอบรวมทั้งระบบมากกว่า 7,500 ข้อ
-ข้อสอบในระบบออนไลน์ ในแต่ละเรื่องมีข้อสอบมากกว่า 150 ข้อ

Q : ระบบข้อสอบออนไลน์แบ่งข้อสอบออกเป็นชุด/เรื่อง หรือไม่ ?
-ระบบข้อสอบออนไลน์ เป็นการสุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบ ในแต่ละเรื่อง

Q : มีตัวอย่างข้อสอบทดลองฝึกทำหรือไม่ ?
-มี โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ติดต่อที่ m.me/TutorTestOnline
-ข้อสอบทดลองฝึกทำ จะมีตัวอย่างแบบทดสอบให้ทำ 2 ชุด โดยแบ่งออกเป็น ภาค ก. และภาค ข.

Q : ระบบมีการจำกัดจำนวนครั้งในการทำข้อสอบหรือไม่ ?
-สามารถเข้าระบบทำข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

Q : สามารถเข้าระบบทำข้อสอบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันได้หรือไม่ ?
-ไม่สามารถเข้าระบบทำข้อสอบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันได้ (หากใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกัน ระบบจะยกเลิกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า)

Q : จะสามารถเข้าใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ได้อย่างไร ?
-สมัครสมาชิก ติดต่อที่ m.me/TutorTestOnline
-จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยเมนู Login

Q : มีค่าสมัครเข้าใช้งานหรือไม่ ?
-มีค่าบริการเป็นรายปี ปีละ 199 บาท (หรือตามโปรโมชั่น)