พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
  • 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตราขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของใคร
  • 2. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เป็นหน้าที่ของผู้ใด
  • 3. คู่มือสำหรับประชาชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย อะไรบ้าง
  • 4. เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีหน่วยงานใด เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกัน
  • 5. การจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต ให้ตราเป็นสิ่งใด
  • 6. ใครเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • 7. "อนุญาต" ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หมายความตามข้อใด
  • 8. องค์กรใดทำหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
  • 9. ข้อใดทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
  • 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มิใช้บังคับแก่ข้อใด
ส่งคำตอบ