พระราชบัญญัติเทศบาล




  • 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งเทศบาล
  • 2. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
  • 3. เทศบาลนคร ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
  • 4. องค์การเทศบาลประกอบด้วยโครงสร้างตามข้อใด
  • 5. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
  • 6. ใครสามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้
  • 7. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง ในกรณีขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้มีอำนาจสอบสวนและดำเนินการวินิจฉัย คือใคร
  • 8. หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
  • 9. ในเมื่อประธานและรองสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ใครเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น
  • 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี
ส่งคำตอบ