พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  • 1. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีความหมายตามข้อใด
  • 2. ข้อใดไม่ใช่ “พนักงานส่วนท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  • 3. บุคคลใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  • 4. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • 5. บุคคลใดเป็นประธาน คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • 6. ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • 7. การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เป็นอํานาจของบุคคลใด
  • 8. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยตำแหน่
  • 9. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน คัดเลือกมาจากบุคคลที่มีความรู้ ยกเว้นด้านใด
  • 10. ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ส่งคำตอบ