พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • 1. คําว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” ไม่ได้รวมถึงข้อใด
  • 2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  • 3. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตําบล ตามความหมายในพระราชบัญญัติสภาพตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  • 4. บุคคลใดเป็นประธานสภาตําบล
  • 5. ใครเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล
  • 6. รายได้ของสภาตําบล ที่ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ให้ตราเป็นกฎหมายใด
  • 7. ใครเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล
  • 8. การลาออกของสมาชิกสภาตําบลให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ และให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งเมื่อใด
  • 9. ในกรณีที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบลกระทําการฝ่าฝืนหรือบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสม ใครเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่งได้
  • 10. องค์การบริหารส่วนตําบล มีฐานะตามข้อใด
ส่งคำตอบ