พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 1. องค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดถูกต้อง
 • 2. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จํานวนเท่าใด
 • 3. ใครเป็นผู้กําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
 • 4. กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลาหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ใครมีอำนาจเสนอรัฐมนตรีให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 5. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามข้อใด
 • 7. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ้นจากตําแหน่งเมื่อใด
 • 9. โทษของผู้ละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้ามกำหนดเกินเท่าใด
 • 10. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปตามข้อใด
 • 11.
  ส่งคำตอบ