พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความของกฎหมายใด
  • 2. “ส่วนราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไม่รวมถึงหน่วยงานใด
  • 3. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีความหมายตามข้อใด
  • 4. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนต้องใช้หลัก A to C คําว่า A to C หมายถึงอะไร
  • 5. ศูนย์บริการ “One Stop Service” สอดคล้องกับข้อใด
  • 6. ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน อะไรเป็นสิ่งสําคัญที่ส่วนราชการควรกําหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ
  • 7. กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งราชการด้วยวาจา ผู้รับคำสั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  • 8. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะให้ ส่วนราชการปฏิบัติ
  • 9. ก.พ.ร. หมายถึงหน่วยงานใด
  • 10. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส่งคำตอบ