วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (ความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ) • 1. การบริหาราชการแบบบูรณาการ หมายถึงข้อใด
 • 2. ศูนย์บริการ “One Stop Service” สอดคล้องกับข้อใด
 • 3. ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือสิ่งใด เป็นศูนย์กลางในการบริการจากรัฐ
 • 4. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มิใช้บังคับแก่ข้อใด
 • 5. คู่มือสำหรับประชาชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย อะไรบ้าง
 • 6. ใครสามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้
 • 7. ในกรณีที่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลใดเป็นผู้รักษาราชการแทน
 • 8. การจ่ายเงินอุดหนุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร
 • 9. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีความหมายตามข้อใด
 • 10. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยตำแหน่ง
 • 11. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อตามข้อใด
 • 12. คําว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” ไม่ได้รวมถึงข้อใด
 • 13. บุคคลใดเป็นประธานสภาตําบล
 • 14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 15. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใครเป็นผู้กำหนด
 • 16. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 17. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปตามข้อใด
 • 18. “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มีความหมายตามข้อใด
 • 19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 20. สมัยประชุมสามัญสภาเมืองพัทยา ให้มีกําหนดกี่วัน แต่ถ้ามีกรณีจําเป็น ผู้ใดจะมีมติขยาย สมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกี่วัน
 • 21. ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 • 22. ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี
 • 23. บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการการเมือง
 • 24.
 • 25. หนังสือราชการ คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด คือข้อใด
 • 26. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด
 • 27. บุคคลใดสามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
 • 28. การไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศถือว่าเป็นข้อใดตาม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
 • 29. บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อใด เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 30. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้บุคคลใดเป็นประธานรัฐสภา
ส่งคำตอบ