การวัดและการประเมินผลการศึกษา
  • 1. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประเมินการผลการศึกษา
  • 2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • 3. การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
  • 4. การวัดผลควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
  • 5. การวัดและประเมินผลช่วยนักเรียนโดยตรงในเรื่องใด
  • 6. ขั้นตอนแรกของกระบวนการวัดผล คือข้อใด
  • 7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มุ่งวัดอะไร
  • 8. เราใช้ข้อสอบแบบอัตนัยเมื่อเราต้องการทราบอะไร
  • 9. การประเมินผลระหว่างภาคเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  • 10. การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุม ในเรื่องใด
ส่งคำตอบ