การวิจัยทางการศึกษา  • 1. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงอะไร
  • 2. จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คือข้อใด
  • 3. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  • 4. เหตุใดมักกำหนดเนื้อหาการวิจัยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนี่ง
  • 5. E1/E2 ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
  • 6. t-test ใช้กับกลุ่มใด
  • 7. แบบประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
  • 8. การศึกษาเอกสารงานวิจัยมีประโยชน์ข้อใด
  • 9. กรอบแนวคิดการวิจัยข้อใดถูกต้อง
  • 10. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ส่งคำตอบ