การบริหารจัดการชั้นเรียน  • 1. หน้าที่ในการจัดการห้องเรียน เป็นหน้าที่ของใคร
  • 2. การสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน มีผลดีต่อนักเรียนตามข้อใด
  • 3. การปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียน ต้องทำควบคู่กับข้อใด
  • 4. ข้อใดไม่ใช่บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน
  • 5. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มีส่วนแก้ปัญหาสถานศึกษาในข้อใด
  • 6. ขนาดพื้นที่ของห้องเรียนที่พอเหมาะ กับนักเรียนจำนวน 30 คน คือข้อใด
  • 7. การติดตั้งกระดานดำ ควรอยู่ในระดับใด
  • 8. โต๊ะครู ควรจัดตั้งในตำแหน่งใด
  • 9. บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีคือ
  • 10. การจัดห้องเรียนแบบใด เป็นการจัดชั้นเรียนแบบไม่จำเจ
ส่งคำตอบ