การพัฒนาผู้เรียน  • 1. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • 2. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ
  • 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 51 มีกี่กิจกรรม อะไรบ้าง
  • 4. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านใด
  • 5. เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านใด
  • 6. เป็นที่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • 7. กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านใด
  • 8. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวัดจากสิ่งใด
  • 9. ข้อใดคือผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • 10. ลูกเสือวิสามัญใช้สอนในระดับชั้นอะไร
ส่งคำตอบ