จิตวิทยาทางการศึกษาและการแนะแนว  • 1. โครงสร้างของบุคลิกภาพข้อใดที่อยู่ในระดับจิตไร้สำนึกเป็นส่วนใหญ่
  • 2. ความรู้สึกพึงพอใจของวัยรุ่น จัดอยู่ในขั้นใดของขั้นพัฒนาบุคลิกภาพของฟรอยด์
  • 3. เด็กที่ชอบเอาแต่ใจตัวเอง จัดอยู่ในกลไกในการป้องกันตัว ข้อใด
  • 4. ความแตกต่างของบุคคลเกิดจาก 2 สิ่ง คือ
  • 5. ความรู้สึกต้องการเพื่อนสนิทที่รู้ใจ ความรัก ความผูกพัน จะเกิดขึ้นในช่วงอายุใด
  • 6. คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องดีงาม ควรปลูกฝังในวัยใดจึงจะได้ผลดีที่สุด
  • 7. บิดาแห่งการแนะแนวคือใคร
  • 8. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “จิตวิทยาแนะแนว”
  • 9. ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการแนะแนวในสถานศึกษา
  • 10. ป้องกันปัญหา แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา เป็นสิ่งใดของการแนะแนว
ส่งคำตอบ