หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  • 1. Child Center ใครเป็นผู้คิดค้นและใช้คำนี้เป็นคนแรก
  • 2. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตรงกับข้อใด
  • 3. การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันมุ่งเน้นให้เกิดสิ่งใดต่อผู้เรียน
  • 4. รูปแบบใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • 5. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน
  • 6. วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวข้องกับเวลามากที่สุด
  • 7. ผู้เรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อสิ่งที่เรียนนั้นเป็นอย่างไร
  • 8. ข้อใดเป็นการสอนที่ไม่ค่อยเหมาะสม
  • 9. การสอนที่ดีคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญ
  • 10. วิธีการที่จะวัดพฤติกรรมแต่ละด้านให้ครอบคลุมและเหมาะสมนั้น จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ส่งคำตอบ