หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  • 1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของหลักสูตรได้ถูกต้อง
  • 2. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ
  • 3. วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 4. เน้นทักษะ ด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ เป็นหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนแกนกลางฯ ระดับใด
  • 5. การพิจารณาให้นักเรียนซ้ำชั้น ต้องคำนึงถึงนักเรียนด้านใดเป็นสำคัญ
  • 6. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง แบบ (ปพ.) ใด
  • 7. เด็กชายแจ๊คกี้ มีระดับผลการเรียน B+ แสดงว่าทำคะแนนในระบบร้อยละได้อยู่ในเกณฑ์เท่าไร
  • 8. เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
  • 9. การศึกษาภาคบังคับมีจำนวนกี่ปี
  • 10. ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
ส่งคำตอบ