หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน – อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

 

ภาค ก – ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน)

1. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น
3. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน)

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
10.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาภาษาไทย (20 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 

ภาค ข – ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ครูผู้ช่วย) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม)
1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.4 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.6 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.8 การพัฒนาผู้เรียน
1.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.10 การวิจัยทางการศึกษา
1.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.12 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งครูผู้ช่วย

ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.5 มาตรฐานการศึกษาชั้นพื้นฐาน

ภาค ค – ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ